BLOG & AKTUALNOŚCI

Marta Bagińska Joanna Sarnowska

WYSOKOŚĆ OPŁATY OD APELACJI…

…W PRZYPADKU ZASKARŻENIA WYROKU ROZWODOWEGO W CZĘŚCI ROZSTRZYGAJĄCEJ O KOSZTACH UTRZYMANIA I WYCHOWANIA MAŁOLETNIEGO DZIECKA

Kwestie związane z wysokością opłat w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 przedmiotowej ustawy w sprawie o rozwód pobiera się opłatę stała w wysokości 600 zł. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 2 przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Z powyższego wynika, iż co do zasady wysokość opłaty od apelacji jest tożsama z wysokością opłaty od pozwu. Jeden z wyjątków od powyższej zasady stanowi sytuacja, w której zaskarżamy wyrok orzekający rozwód jedynie w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego. W uchwale z dnia 17.05.2017 r. wydanej w sprawie o sygn. akt (III CZP 43/07) Sąd Najwyższy wskazał, iż „Nie ma obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji małżonek, który zaskarża wyrok orzekający rozwód jedynie w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, domagając się podwyższenia zasądzonej kwoty.”
Zgodnie z art. 96  ust. 1 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów. Zawarte w tym artykule zwolnienie odnosi się do wszystkich sytuacji, w których dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest możliwe, w tym również do zaskarżenia wyroku orzekającego rozwód w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka.

W świetle powyższego strona, która decyduje się na zaskarżenie wyroku rozwodowego w części dot. obowiązku alimentacyjnego na małoletnie dzieci, jest zwolniona z obowiązku wnoszenia opłaty od takiego pisma.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych