Polityka Prywatności

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

 • Monika Wegner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Monika Wegner, ul. 12 marca 210A/4, 84 – 200 Wejherowo, tel: 511 586 443, adres email: prawnicy@kancelariawejherowo.pl. 

2. Przetwarzamy między innymi dane osobowe:

 • klientów będących osobami fizycznymi, 
 • w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów, 
 • dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług, 
 • osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie usług prawnych świadczonych przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz innych klientów Kancelarii, 
 • osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź doraźny przy świadczeniu usług przez Kancelarię tj.: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz innych podmiotów świadczących usługi prawne i samodzielnie decydujących o celach i sposobach przetwarzania danych 

3. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • wykonania  umowy o świadczenie usług prawnych bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług lub do podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą działań przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,  
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które uznaje się w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą. 

 4. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

 • dane potwierdzające tożsamość osoby takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia; 
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania; 
 • numer Identyfikacji podatkowej (NIP); 
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług; 
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług; 
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej; 
 • dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług; 
 • inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją. 

W określonych przypadkach, w zależności od przedmiotu sprawy, w której świadczona jest lub ma być świadczona pomoc prawna będą przetwarzane dane osobowe szczególnej kategorii takie jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, będziemy robić to wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Wszelkie nośniki zawierające dane osobowe szczególnej kategorii będą przez nas poddawane szczególnej ochronie.  

5. Udostępnione nam dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: 

 • współpracującym z Kancelarią adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne i samodzielnie decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych (w zakresie zastępstw procesowych jeżeli w udzielonym pełnomocnictwie do reprezentacji przed Sądem bądź innymi instytucjami wyrażono zgodę na udzielenie dalszego pełnomocnictwa); 
 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądom i organom państwowym); 
 • podmiotom świadczącym na rzecz kancelarii usługi informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo- finansowe, drukarskie, pocztowe oraz kurierskie. 

Każdemu w wymienionych podmiotów ujawniamy jednak tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. Nie podlegają udostępnieniu dane osobowe objęte tajemnicą zawodową. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa. 

7. Osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia; 

8. Osobie, której dane przetwarzamy przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Powodem sprzeciwu musi być szczególna sytuacja osoby, której dane przetwarzamy. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w powyższych celach, co do których wyrażono sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec danej osoby interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

9. Jeśli osoba, której dane osobowe przetwarzamy uzna, że robimy to niezgodnie z przepisami rozporządzenia informujemy, że przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osobie, której dane w ten sposób przetwarzamy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. W niektórych przypadkach nie będzie możliwe wypełnienie wszystkich żądań np. w przypadku żądania  usunięcia danych osobowych nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe, przedawnienie roszczeń).  

12. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem: prawnicy@kancelariawejherowo.pl lub listownie na adres Kancelaria Radcy Prawnego, ul. 12-go Marca 210A/4, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Dane osobowe”. 

13. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią. 

14. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, ani nie będą podlegały profilowaniu. 

15. Informujemy, że przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych