Odszkodowania komunikacyjne

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym poszkodowanemu za szkodę, która została mu wyrządzona umyślnie lub nieumyślnie przez osobę fizyczną lub inny podmiot, za co ponosi on odpowiedzialność.

Przykładowo odszkodowania można dochodzić z tytułu szkód komunikacyjnych, błędów medycznych, ubezpieczeń majątkowych, czy osobowych, oraz innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub ubezpieczony. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Co istotne przyjmuje się, że nie ma różnicy w pojęciu szkody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, gdyż w obu wypadkach chodzi o utratę lub zmniejszenie aktywów bądź powstanie lub zwiększenie pasywów osoby poszkodowanej. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2003 r. (sygn. akt III CZP 32/03) kosztami ekonomicznie uzasadnionymi, których zasądzenia ma prawo domagać się poszkodowany są koszty „(…) ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia, że ceny te odbiegają od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku napraw samochodu. Jeżeli nie kwestionuje się bowiem uprawnienia do wyboru przez poszkodowanego warsztatu samochodowego mającego dokonać naprawy, miarodajne w tym zakresie powinny być ceny stosowane właśnie przez ten warsztat naprawczy w związku z naprawą indywidualnie oznaczonego pojazdu mechanicznego(…).

Warto zaznaczyć, że przy szkodach komunikacyjnych  poszkodowany  w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w tym zakresie obejmuje m.in. reprezentacje w postępowaniu likwidacyjnym oraz w postępowaniu  przed Sądem. W celu wyceny szkód komunikacyjnych współpracujemy z rzeczoznawcami z zakresu technik motoryzacyjnych, a także z podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelności z tytułu szkód OC i AC.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych