BLOG & AKTUALNOŚCI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

PRAWOMOCNY WYROK W SPRAWIE O USTALENIE NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU INDEKSOWANEJ DO WALUTY FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Wyrokiem z dnia 26.07.2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie
o unieważnienie kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, w którym Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 200 tys. zł tytułem równowartości wpłaconych przez kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych. Sąd apelacyjny podzielił ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie abuzywnych postanowień umowy uznając, że zawarta w 2004 r. umowa kredytu hipotecznego, z uwagi na mechanizmy indeksacji waluty, zapewniające przedsiębiorcy swobodę w ustalaniu wysokości świadczenia konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco narusza interes konsumenta, co sprawia, że umowa jest w całości nieważna.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił także argumentację Sądu okręgowego odnoszącą się do braku możliwości zastąpienia abuzywnych przepisów umownych innymi, uznając, że dotychczas zapłacone przez kredytobiorcę raty kapitałowo – odsetkowe jako świadczenie należne powinny zostać w całości przez bank zwrócone.

Sąd Apelacyjny nie podzielił także podniesionego przez bank, w trakcie postępowania apelacyjnego, zarzutu prawa zatrzymania kwoty wypłaconej na rzecz kredytobiorcy tytułem udzielonego kredytu podzielając argumentację podniesioną przez pełnomocnika w odpowiedzi na ten zarzut odnoszącą się do tego, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Sprawa prowadzona była przeciwko PKO Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych