BLOG & AKTUALNOŚCI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie kredytów we frankach.

TSUE uznał, iż w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy odnoszące się do różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Trybunał stanął też na stanowisku, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich, jednak tylko za zgodą kredytobiorcy.

Wyrok TSUE w głównej mierze dotyczy kredytów we frankach szwajcarskich. W wydanym orzeczeniu Trybunał wskazał, jak polskie sądy mają postępować, w przypadku stwierdzenie w umowach kredytowych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego, niedozwolonych klauzul.

W skrócie można powiedzieć, że zgodnie z zapadłym orzeczeniem sądy polskie nie będą mogły zastępować niezgodnych z prawem zapisów umownych innymi przepisami krajowymi.

Zajęcie takiego stanowiska umożliwia kredytobiorcom wystąpienie do Sądu z żądaniem unieważnienia umowy kredytowej lub tzw. „odwalutowanie” kredytu po kursie z dania zaciągnięcia zobowiązania. O tym które z rozwiązań jest bardziej korzystne dla konsumenta będzie decydował sam konsument (kredytobiorca).

Niewątpliwie każde z rozwiązań posiada zalety, oba jednak wymagają też oceny możliwości finansowych konsumenta. Pierwsze rozwiązanie powoduje, że umowa przestaje istnieć i należy rozliczyć się z bankiem z otrzymanej kwoty kredytu w złotych. Trzeba będzie liczyć się z tym, że po dokonaniu przeliczeń może okazać się że do zwrotu na rzecz banku będzie pozostawać jeszcze należność, którą po uprawomocnieniu się wyroku trzeba będzie bankowi zwrócić. Przyjęcie drugiego rozwiązania spowoduje, że umowa kredytowa będzie dotyczyła kredytu złotówkowego, jednak oprocentowanego niższą stawką, tj. jak dla kredytu frankowego. Ma to w rezultacie spowodować zmniejszenie zadłużenia w banku i obniżenie rat kredytu.

Jak wskazano wyżej zapadły wyrok dotyczy praktycznie wszystkich umów zawierających mechanizmy przeliczania przez banki polskie złotówek na frank szwajcarski i odwrotnie.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych