BLOG & AKTUALNOŚCI

Marta Bagińska Joanna Sarnowska

Odszkodowania dla pasażerów opóźnionych i odwołanych lotów

Odszkodowania dla pasażerów opóźnionych i odwołanych lotów w świetle Rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r.

Dnia 17.02.2005 r. weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Przedmiotowe rozporządzenie przyznało pasażerom określone prawa w przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład, odwołania czy też opóźnienia lotu. Z uwagi na fakt iż podróżowanie po świecie staje się coraz bardziej popularne nie bez znaczenia pozostaje świadomość prawna podróżujących, a co za tym idzie znajomość przysługujących im uprawnień w określonych sytuacjach.

Na samym początku zaznaczyć należy, iż w/w rozporządzenie nie przyznaje wprost pasażerom prawa do odszkodowania za opóźniony lot, jednakże powyższą kwestię rozstrzygną Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wyroku z dnia 19.11.2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07. Zgodnie z treścią powyższego wyroku pasażerowie opóźnionych lotów mogą się ubiegać o odszkodowanie jeżeli przybędą do miejsca docelowego z opóźnieniem co najmniej 3-godzinnym w stosunku do godziny przylotu deklarowanej przez przewoźnika.

Z uwagi na obszerność tematu niniejszy artykuł ograniczony zostanie do konkretnych uprawnień przysługujących pasażerowi w przewidzianych w rozporządzeniu określonych sytuacjach.

W pierwszej kolejności rozporządzenie odnosi się do przysługującego pasażerom odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera. Wysokość należnego odszkodowania uzależniona jest od planowanej długości lotu i kształtuje się następująco:

– 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 km;

– 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 km do 3.500 km;

– 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a lub b.

Odszkodowanie ulega pomniejszeniu o 50% jeżeli pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu o odpowiednio dwie, trzy bądź cztery godziny w zależności od długości lotu.Nadto pasażerom odwołanych lotów przysługuje prawo wyboru pomiędzy:

– zwrotem należności za wykupiony bilet za część lub części nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli wykupiony lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera wraz z lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie

– zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach do ich miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie lub

– zmianą planu podroży w terminie dogodnym dla pasażera w miarę dostępności wolnych miejsc. W przypadku zmiany lotniska na którym ma odbyć się lądowanie przewoźnik pokrywa również koszt przewozu pasażera z takiego lotniska na lotnisko, na które została dokonana rezerwacja lub też na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem.

W przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługuje również prawo do otrzymania posiłków oraz napoi w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera jak również transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Nadto pasażerom przysługuje prawo do dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, przesyłek faksowych lub e-mailowych.

Kolejnym z przypadków jaki wiąże się z koniecznością udzielenia przez przewoźnika pasażerowi odpowiedniej pomocy jest odwołanie lotu. Również i w takim przypadku pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

– zwrotem należności za wykupiony bilet za część lub części nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli wykupiony lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera wraz z lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;

– zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach do ich miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie lub

– zmianą planu podroży w terminie dogodnym dla pasażera w miarę dostępności wolnych miejsc. Także w przypadku zmiany lotniska lądowania przewoźnik pokrywa koszt przewozu pasażera z takiego lotniska na lotnisko, na które została dokonana rezerwacja lub też na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem.

Pasażerom przysługuje również prawo do posiłków oraz napojów oraz prawo do wykonanie dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, przesyłek faksowych lub e-mailowych. W przypadku zmiany trasy lotu, gdy czas startu nowego lotu ma wystąpić, co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu pasażom winna być również udzielona pomoc w postaci zakwaterowania w hotelu. Nie zawsze jednak jednak w przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania. Takie odszkodowanie nie przysługuje, gdy pasażerowie:

  1. zostali poinformowani o odwołaniu, co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub
  2. zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
  3. zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

W każdym jednak przypadku pasażerom odwołanych lotów winno zostać zaproponowana możliwość alternatywnego połączenia.

Pasażerowi nie przysługuje odszkodowania również w przypadku, gdy przewoźnik dowiedzie, iż odwołanie lotu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, tj. zostało spowodowane zaistnieniem okoliczności nadzwyczajnych, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. W praktyce powyższa kwestia napotyka się z wieloma trudnościami interpretacyjnymi i z uwagi na obszerność tematyki nie będzie przedmiotem rozważań niniejszego artykułu.

Trzecia sytuacja związana z określonymi uprawnieniami pasażera to opóźnienie lotu. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

  1. a) o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów lub
  2. b) o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 Kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów; lub
  3. c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b),

 

Pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika pomoc w postaci odpowiedniej ilości jedzenia oraz napojów dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe a w przypadku, gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi, co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu, pasażerom przysługuje prawo do zakwaterowania w hotelu. W przypadku, gdy opóźnienie wynosi, co najmniej pięć godzin pasażerowi przysługuje prawo zwrotu należności za wykupiony bilet za część lub części nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli wykupiony lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera wraz z lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie. Nadto jak wskazywano powyżej rozporządzenie nie przyznaje wprost prawa do odszkodowania za opóźniony lot jednakże zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 19.11.2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 pasażerowie opóźnionych lotów mogą się ubiegać o odszkodowanie, jeżeli przybędą do miejsca docelowego z opóźnieniem, co najmniej 3-godzinnym w stosunku do godziny przylotu deklarowanej przez przewoźnika.

Rozporządzenie przewiduje również rekompensatę pieniężną stanowiącą odpowiedni procent ceny biletu w zależności od długości lotu w przypadku umieszczenia pasażera w klasie niższej niż ta, za którą został wykupiony bilet (artykuł 10).

Zaznaczyć również należy, iż przewidziane w rozporządzeniu określone prawa przysługujące pasażerom nie naruszają ich praw do dalszego odszkodowania. Pasażer poza wyżej opisanymi należnościami może ubiegać się o dalej idące odszkodowanie bądź o zwrot innych poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją podróży na zasadach ogólnych.

autor: aplikant radcowski Monika Wegner

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych